Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Prawa i obowiązki

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie,

Gimnazjum w Szopie

Rozdział 8

Uczniowie szkoły, Prawa i obowiązki ucznia, Przypadki, w których uczeń może być skreślony z listy uczniów szkoły

 

&24

Prawa i obowiązki ucznia.

Uczeń ma prawo:

  1. do nietykalności cielesnej i bezpieczeństwa psychicznego,
  2. do bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
  3. do poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,
  4. aktywnego zdobywania wiedzy i umiejętności wykorzystując wszystkie możliwości szkoły,
  5. zapoznania się na początku roku szkolnego z wymaganiami edukacyjnymi i sposobami sprawdzania osiągnięć szkolnych,
  6. do informacji o warunkach i sposobie oceniania, klasyfikowania
   i promowania z zajęć podlegających ocenie,
  7. do zapoznania się z zasadami oceniania zachowania,
  8. do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  9. być powiadomionym z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnego godzinnego sprawdzianu wiadomości; sprawdzian taki może być 1 w ciągu dnia i co najwyżej 3 w ciągu tygodnia,
  10. do udostępnienia mu sprawdzonych i poprawionych pisemnych prac kontrolnych; w przypadku godzinnych sprawdzianów wiadomości termin udostępnienia pracy nie może przekraczać 2 tygodni,
  11. do dostosowania przez szkołę wymagań edukacyjnych i organizacji nauki do jego możliwości psychofizycznych zgodnie z zaleceniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
  12. do przesunięcia terminu pytania i pisania sprawdzianu w przypadku usprawiedliwionej nieobecności w szkole trwającej co najmniej 2 tygodnie lub 5 godzin zajęć z danego przedmiotu,
  13.  do odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz podczas ferii; na okres ferii nie może mieć zadawanych prac domowych, chyba że w drodze porozumienia uczniów z nauczycielem zostanie zwarta umowa odstępująca od tego prawa,
  14. należeć do wybranej przez siebie organizacji szkolnej oraz do udziału w zajęciach organizowanych przez szkołę, jeżeli nie odbywa się to kosztem nauki,
  15. do reprezentowania szkoły w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych, jeżeli pozwalają mu na to umiejętności,
  16. do pomocy pedagogicznej i psychologicznej ze strony szkoły lub za jej pośrednictwem, jeżeli zwróci się o nią sam, jego rodzice lub inne osoby w jego imieniu,
  17. do otrzymania informacji o pozaszkolnych placówkach udzielających pomocy dzieciom i młodzieży,
  18. do zgłaszania opinii i wniosków dotyczących funkcjonowania szkoły do organów Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy, dyrektora szkoły w sposób nie uwłaczający niczyjej godności,
  19. uczeń który uzna, iż jego prawa zostały naruszone, ma prawo złożyć zażalenie – osobiście lub za pośrednictwem organów Samorządu Uczniowskiego – do wychowawcy lub dyrektora szkoły i do dwóch tygodni otrzymać wyjaśnienie,
  20. uczeń ma prawo do znajomości swoich praw,
  21. do równego traktowania wobec prawa.

&25

Uczeń ma obowiązek:

 1. Systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne. Nie spóźniać się na lekcje bez ważnego powodu.
 2. Uczestniczyć w lekcji w sposób pełny, na miarę swoich możliwości psychofizycznych.
 3. Przestrzegać prawa innych uczniów do pełnego korzystania z lekcji.
 4. Systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych: posiadać potrzebne przybory, materiały, mieć odrobione zadania domowe.
 5. Respektować prawo każdego człowieka do nietykalności fizycznej
  i bezpieczeństwa psychicznego.
 6. Godnie reprezentować swoją klasę i szkołę przez kulturalny sposób bycia
  w szkole i poza nią.
 7. Przestrzegać regulaminów i zarządzeń szkolnych oraz stosować się do poleceń wszystkich pracowników szkoły w sprawach dotyczących zachowania i bezpieczeństwa.
 8. Stosować się do ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, a w szczególności:
 • okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
 • szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka,
 • szanować poglądy i przekonania innych ludzi,
 • przeciwstawiać się przejawom wulgarności i brutalności.
 1. Dążyć do polubownego rozwiązywania konfliktów koleżeńskich.
 2. Szanować mienie i sprzęt szkolny.
 3. W sposób oszczędny i rozsądny korzystać z wody i oświetlenia.
 4. Przestrzegać czystości pomieszczeń szkolnych.
 5. Dbać o higienę osobistą i swój wygląd.
 6. Dostosować strój i fryzurę do sytuacji i okoliczności.
 7. Zmieniać obuwie na czas zajęć odbywających się na terenie szkoły.
 8. Zachowywać się w sposób nie zagrażający zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu, kolegów i innych osób.
 9. Przestrzegać zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania środków odurzających w szkole i poza nią.
 10. Zrekompensować umyślnie wyrządzoną szkodę w sposób uzgodniony z wychowawcą lub dyrektorem szkoły oraz z rodzicami – jeżeli istnieje taka konieczność.
 11. Informować pracowników szkoły o przejawach wandalizmu, zagrożeniu bezpieczeństwa lub braku poszanowania godności kolegi.
 12. Dbać o mienie własne i kolegów.
 13. Nie przynosić do szkoły rzeczy cennych, o ile nie jest w stanie sam zadbać, by nie uległy zniszczeniu, lub nie zostały zgubione.
 14. W sposób odpowiedzialny korzystać z posiadanego telefonu komórkowego. Uczeń na zajęciach nie może posiadać telefonu komórkowego czy innego urządzenia z możliwością nagrywania dźwięku lub obrazu. Urządzenia te należy zdeponować w swoich szafkach.