Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Spotkanie rodziców z dyrektorem, 15.09.2022 – 18.00

Dzień dobry, zapraszam na spotkanie o godz. 18.00. Omówione zostaną najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem szkoły. Bezpośrednio po tym spotkaniu odbędzie się spotkanie wychowawców z rodzicami. Poniżej podaje link do spotkania. Spotkanie nie wymaga posiadania konta w Teamsach.

Link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjFhMWUyMDgtYTNlMy00YTdkLTgwOTYtOTdlMDYxNWZjM2U4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22736e94c7-ba01-4f50-b6f5-e96271f3143c%22%2c%22Oid%22%3a%226e38e61d-cc69-4a12-8edf-44dea245cbb1%22%7d

Zapraszam.… więcej…