Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Regulamin funkcjonowania w okresie pandemii – stan na 31.08.2020 r.

Poniżej przedstawiam regulamin funkcjonowania Przedszkola w Szopie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie w okresie pandemii, który był analizowany podczas spotkania w dniu 31.08.2020 r. o godz. 19.00 na spotkaniu online. Proszę o zapoznanie się…

https://spszopa-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/admin_malaszkola_eu/Eac3LHXLot1Kt1rb2po1tEgBmH9KXIPZdk-Vs-lCgtD-JA?e=ramjnb

 

 … więcej…

Pierwszy dzwonek 2020/2021. Informacje

Szanowni Państwo!

Rozpoczęcie roku szkolnego nastąpi w poniedziałek 31 sierpnia, o godz. 19.00, w formie online za pośrednictwem aplikacji Office 365, tak jak łączyliśmy się podczas zajęć przez ostatnie miesiące. Spotkanie poprowadzi dyrektor. Po spotkaniu prosimy o zadawanie pytań. W celu wejścia do „sali spotkania online” wystarczy kliknąć (lub wkleić do paska przeglądarki) na poniższy link (nie trzeba wchodzić do aplikacji Office 365):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmExNTdkMmMtNmNlOS00MTVmLTk1Y2ItNTVmNGMyYzIxMTE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22736e94c7-ba01-4f50-b6f5-e96271f3143c%22%2c%22Oid%22%3a%226e38e61d-cc69-4a12-8edf-44dea245cbb1%22%7d

Następnie należy kliknąć: KONTYNUUJ W TEJ PRZEGLĄDARCE.… więcej…